آخرین اخبار : 

استفاده از do و did در انگلیسی

Do و did در انگلیسی

Do و did در انگلیسی هر دو فعل کمکی هستند. می توان گفت که did گذشته do است.
Do و did در انگلیسی در جملات سوالی و یا منفی زمان های حال ساده و گذشته ساده بکار می روند .
مثال:
Do you com here every day? I don’t com here every day
Does he live with you? He doesn’t live with us
Did he invite you to the party last week? He did not invite me because I was not here
تبصره : فعل do و did در انگلیسی نه تنها یک فعل کمکی محسوب میشود بلکه نقش فعل اصلی را نیز در جمله بازی می کند.
مثال :
I always do my homework carefully
( او نهایت تلاش خود را کرد) He did his best
فعل کمکی do و did برای تأکید عملی در جملات مثبت زمان های حال و گذشته نیز بکار می رود.مثال :
I do try to learn English
He does like music
I did go there
این جملات زمانی به کار می رود که مثلاً مخاطب شما در مورد انجام عملی حرف شما را قبول نداشته باشد، و شما بخواهید با تأکید نشان دهید که او اشتباه می کند. مثلاً در جمله زیر :
I am sure you didn’t go there. But I did go
فعل کمکی Do قبل از وجه امری برای تأکید نیز به کار می رود .مثال :
لطفاً داخل شوید Do come in
لطفاً ساکت باشید Do be quite please
دیدن ویدئوی کامل :
استفاده از do و did در انگلیسی